Assigning the return value of new by reference is deprecated
/home/burning/public_html/androdir.com/ssc-core/libraries/dbsimple/Generic.php:113

Assigning the return value of new by reference is deprecated
/home/burning/public_html/androdir.com/ssc-core/libraries/dbsimple/Generic.php:133

Assigning the return value of new by reference is deprecated
/home/burning/public_html/androdir.com/ssc-core/libraries/dbsimple/Mysql.php:70 약품정보의 모든것 KIMS Mobile Android
Free

약품정보의 모든것 KIMS Mobile Android

by UBM Medica korea / www.kimsonline.co.kr) 에서 24년간 축척된 노하우를 바탕으로 구축된 방대한 의약품 정보를 국내 스마트폰 이용자를 위해 안드로이드 환경에서 최적화시킨 의약품 정보 애플리케이션 입니다.

대한민국 의약품정보의 대명사인 “KIMS”는 국내 의약품정보 부재의 시절인 1987년 국">www.kimsonline.co.kr&usg=AFQjCNGVKTVB-hOejtQDMMKBqt6fkQih8Q" target="_blank">www.kimsonline.co.kr< /

Description

KIMS Mobileì ëí민국 ìì½ì ë³´ì¼í° KIMS (ì ë¹ì ë©ëì¹´ì½ë¦¬ìã ëíì´ì¬ ì´ìí¸ (www.kimsonline.co.kr) ìì 24ëê° ì¶ì²ë ë¸íì°ë¥¼ ë°íì¼ë¡ 구ì¶ë ë°©ëí ìì½í ì ë³´ë¥¼ êµ­ë´ ì¤ë§í¸í° ì´ì©ì를 ìí´ ìëë¡ì´ë íê²½ìì ìµì íìí¨ ìì½í ì ë³´ ì í리ì¼ì´ì ìëë¤.

ëí민국 ìì½íì ë³´ì ëëªì¬ì¸ âKIMSâë êµ­ë´ ìì½íì ë³´ ë¶ì¬ì ìì ì¸ 1987ë êµ­ë´ ìµì´ë¡ ë¤ë¹ëì²ë°©ìì½íì§ì ë°ê°íì¬ 24ë ëì ì ë¬¸ìë£ì¸ë¤ìê² ì ëì ì¸ ì ìì ë°ììê³ , í´ë¹ ìê³ìì ì°¨ì§íê³  ìë ëë³´ì ì¸ ìì¹ë¥¼ ë°íì¼ë¡ 1998ëìë êµ­ë´ ìµì´ë¡ ìì½í ì ë³´ë¥¼ ì¨ë¼ì¸ ìë¹ì¤(www.kimsonline.co.kr)ë¡ ì ê³µíììµëë¤.

ì´ë¬í ìê³ì ëªì±ì ê·¸ëë¡ ë°ìí âKIMS Mobileâì 모ë°ì¼ íê²½ì ë§ê² ê²ìì ì½ê³  ê°í¸í, í ë§ëë¡ âì¬ì´ ê²ì, ìì¤ ëì ìì½ì ë³´â ì í리ì¼ì´ì ìëë¤. âKIMS Mobileâì ì ë³´ë ê³µì ë ¥ìë ìì½ì²­ì íµí´ íê° ë°ì ì ë¢°ë ìì½í ì ë³´ì í´ì¸ ì ìì ìë£ë¥¼ ê·¼ê°ì¼ë¡ ì ë¹ì ë©ëì¹´ì½ë¦¬ìãì ìì½ì ë³´ ì ë¬¸ì¸ë ¥ê³¼ ì½ì¬ ë° ìì¬ì문ììì¼ë¡ 구ì±ë ì ë¬¸ í¸ì§íì ìí´ êµ¬ì¶ëê³  ìì¼ë©°, ì ë¬¸ìë£ì¸ìê²ë ë¨ìí ì ë³´ ì ê³µ ë¿ ìëë¼ í ì°¨ì ëì ìì¬ê²°ì  ì§ì ë구ë¡ìì ì­í ì íê³ , ì¼ë°ì¸ìê²ë ë°©ëíì§ë§ ì ì ë¦¬ëì´ ì´í´í기 ì¬ì´ ì ë³´ë¥¼ ì ê³µí©ëë¤.

ì¤ì¹ì¬ìAndroid OS 2.1ì´ì

⻠본 ì´í리ì¼ì´ìì ìëë¡ì´ëë§ ì§ìí©ëë¤.

market

Others

Forums

  • Start a new topic or ask a question AndroLib forums, Androlib, Läkemedel för förskrivare. Latest Games. Fortunes of War. Fortunes of Fuel Pric Forum. Start a discussion To participate in this discussion, you must be logged. Sign in. Email Address : Password :

  • Questions - Forums, Hello everyone, about a month ago I started to read a little bit of nootropics and went to a local nutrition store and bought some L-Tyrosine and Pho

  • ფორუმი, avng.ge Särläkemedel är läkemedel för allvarliga sjukdomar som drabbar högst 5 av 10 000 personer inom EU. Under förstudien ska intressenter som t ex förpackningstillverkare, packare/kontraktsfyllare, läkemedelsföretag, grossister, detaljister, förskrivare och konsumenter kontaktas

  • Make it more international? | Swedroid, swedroid.se Make it more international? International forum Läkmedel för förskrivare (FASS-app) & Läkemedel för privatpersoner(FASS-app) Följande medlem säger tack till Zooklubba för det

Comments